ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja az Érintettek részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  („Ptk.”), az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, valamint tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseire is. 


A Tájékoztató hatálya kiterjed azon természetes személyekre („Érintett”), akik támogatás/adomány elnyerése érdekében személyes adatokat adnak meg az Adatkezelő számára. A Tájékoztató hatálya valamennyi, az Adatkezelők által működtetett, az Érintettek pénzügyi, tárgy-adományi, vagy egyéb támogató program („Program”) körében, vagy azzal összefüggésben kezelt személyes adatra kiterjed, függetlenül az adat gyűjtésének, felhasználásának, rögzítésének, tárolásának, megsemmisítésének módjától, illetve függetlenül attól, hogy azok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek tárolásra.


1.) A jelen adatkérő lapot felvevő Adatkezelő megnevezése:


Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány (székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21., levelezési cím: Egyszülős Központ 1085 Budapest, Üllői út 30., nyilvántartási szám: 01-01-0009710, képviseli: Nagy Anna, a Kuratórium elnöke), mint Adatkezelő.

2.) Érintett adatai és az egyes adatkezelések célja: az Érintettek számára ingyenes pénzügyi, tárgyi és egyéb adományok nyújtása

 

Kezelt adatok köre:                                                             Az adatkezelés célja:
Név                                                                                           - azonosítás
Anyja neve                                                                                 - azonosítás
Születési hely, időpont                                                                 - azonosítás
Lakcím                                                                                       - kapcsolattartás
Telefonszám                                                                                - kapcsolattartás
E-mail cím                                                                                  - kapcsolattartás
Gyermekek száma                                                                       - az adomány odaítéléséhez szükséges
Foglalkozás/jövedelem                                                                 - az adomány odaítéléséhez szükséges
Egyéb adatok (sajátos nevelési igény, lakókörülmények, stb.)          - az adomány odaítéléséhez szükséges

Az adatszolgáltatás előfeltétele a Programban* való részvételnek, azonban az Érintett nem köteles személyes adatainak megadására. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatszolgáltatás vagy az Érintett által meghatározott bizonyos személyes adatok szolgáltatása elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Adatkezelő nem részesíti támogatásban az Érintettet. 


*A Programról: az Adatkezelő egyedülálló szülőket segítő civil szervezet. Az Adatkezelő a támogatott családokat folyamatosan ingyenes szolgáltatásokkal, tárgy- és pénzügyi adományokkal segíti. Az Adatkezelő a koronavírusra tekintettel meghirdetett veszélyhelyzetben folyamatosan adományokat gyűjt és oszt szét rászoruló egyedülálló szülők részére, saját nevében, illetve az Önkéntesség Akciócsoport tagjaként is.

3.) Az Adatkezelők adatai:
A jelen tájékoztató vonatkozásában adatkezelőnek minősül: 
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány (székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21., levelezési cím: Egyszülős Központ 1085 Budapest, Üllői út 30., nyilvántartási szám: 01-01-0009710, képviseli: Nagy Anna, a kuratórium elnöke), mint Adatkezelő 1.
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységre az Adatkezelő saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, amely elérhető az alábbi linken: https://www.egyszulos-kozpont.hu/adatkezeles


4.) Az Érintettek adatainak kezelésének jogalapja:
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait különösen az alábbi jogalapon kezelheti: 
a.)    Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont): Az Érintett hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

b.)    Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b. pont): Ez a jogalap alkalmazható a munkaszerződéshez vagy a munkajogviszonyhoz kapcsolódó egyéb szerződés (pl. tanulmányi szerződés) teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c.)    Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont): uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés. 

d.)    Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f. pont): ide tartoznak a Munkáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. Ezen adatkezelések esetében a Munkáltató érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy a Munkáltató jogos érdeke arányosan korlátozza-e a Munkavállaló személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly a Munkáltató és a Munkavállaló érdekei között. 

e.)    Egészségügyi adatok kezelésének jogalapja (GDPR 9. cikk (2) bek. h. és b.) pont): az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból, az Érintett munkavégzési képességének felmérése érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében (aki titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll) vagy az Érintett foglalkoztatásához egyéb okból (elsősorban szociális védelmet szabályozó jogi előírások) feltétlenül szükséges.

5.) A hozzáférésre jogosultak („Címzettek”) személye:
Az Érintettek személyes adatait elsősorban az alábbi személyek ismerhetik meg a célnak megfelelő terjedelemig: az adatokhoz csak az Adatkezelők azon munkavállalói, közreműködői jogosultak hozzáférni, akiknek ez munkakörük ellátáshoz szükséges. Az Adatkezelőnél a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az Érintettek személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni.

 
6.) Adatfeldolgozó, adattovábbítás
Az Érintettek adatai továbbításra nem kerülnek. 
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében, a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személy („Adatfeldolgozó”) az adatkezelést az Adatkezelő utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére. 
Az Adatkezelő részére adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozók felsorolása: 
-    Könyvelő, adatkezelés jellege: könyvelési szolgáltatás
-    Tárhely szolgáltató

7.) A személyes adatok tárolásának időtartama
Az Érintett Programban történő részvételének idejét követő 5. év elteltéig.


8.) Adatvédelmi incidensek
Az Adatkezelő mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülésére. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.


9.) Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
             Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt célszerű az Adatkezelőhöz fordulás lehetőségét igénybe vennie Érintettnek a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.
Az Érintett jogai:
a)    tájékoztatás/ hozzáférési jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
b)    helyesbítés és törlés 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c)    törlés/elfeledtetés 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelési cél, az Érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
d)    az adat kezelésének korlátozása;
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
-    az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
-    az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
e)    az adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
f)    tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 


10. Eljárás az Érintett igénye esetén:
Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén. 
Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. A közös adatkezelés tényére tekintettel a megkeresett Adatkezelő haladéktalanul az illetékes Adatkezelőhöz továbbítja a megkeresést. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell. 
Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni. 
Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 


11. Felügyeleti Hatóság
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-140o Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. 


12. Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)  
Az Érintett — panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel mint magyar adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 
Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható. 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan bármikor módosítsa.

A jelen Tájékoztató 2020. április 15. napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató tartalmának megváltoztatására.


***********

Érintett nyilatkozata:
Alulírott Érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban, így önéletrajzomban és motivációs levelemben megtalálható adataimat az Adatkezelő adatállományban tarthassa abból a célból, hogy számomra munkahelyet találjon.

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatban jogaim a következők: a tájékoztatás és hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, adathordozhatóság joga, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és jogaimmal választásom szerinti Adatkezelővel szemben, illetve a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek: 
a.    postai úton: 1085 Budapest, Üllői út 30.
b.    e-mail-en keresztül: egyszulo@egyszulo.hu


Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatok.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen Tájékoztatóban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

Kelt: ______________________(helység),_____év . _______________hó ____ napján


Érintett olvasható neve:  __________________________________________________


Érintett aláírása:  _________________________________________________________

letölthető dokumentum