PÉNZÜGYEK, ELLÁTÁSOK

Összeállításunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. évre vonatkozó tájékoztatója alapján készült.

Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Családi pótlék

 • nevelési ellátás

 • iskoláztatási támogatás

A családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást.

A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s a már nem tanköteles, de köznevelési (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják.

A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás megállapításának feltételei és az ellátás összege azonos a korábban folyósított családi pótlék összegével.

 

Családi pótlék igénylése

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság oldaláról, az alábbi linkről letölthető:

Kérelem családi pótlék megállapítására:

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/49/K%C3%A9relem%20csal%C3%A1di%20p%C3%B3tl%C3%A9k%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf

 

Mikortól jár a családi pótlék?

A családtámogatási ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultság fennáll. A családtámogatási ellátást visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Családi pótlék (nevelési-, iskoláztatási támogatás) összege 2017.

HASZNOS

MAGAZIN

2017 november

Emelkedik a családi adókedvezmény

2017 október

Az egyedülálló szülők egyik legnagyobb gondja a megélhetési problémák, melyek szoros összefüggésben vannak a tartásdíjhoz való rendszeres hozzájutás bizonytalanságaival.

Please reload

LEGFRISSEBB

1/29

Ki minősül egyedülállónak az ellátás összegének megállapításánál?

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa

 • közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,

 • vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,

 • nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,

 • időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.

 

Iratok az egyedülállóság igazolására

A kérelemhez csatolni kell,

 • a tanulói, hallgatói jogviszony fennállása esetén a közoktatási, felsőoktatási intézmény erről szóló igazolását; (az igazolást tanulói jogviszony esetén minden év szeptember 30-áig, hallgatói jogviszony esetén minden év október 31-éig kell benyújtani.)

 • nyugellátás, korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék esetén a nyugdíjfolyósító szerv igazolását a nyugellátás formájáról és havi összegéről. Az igazolást minden év február 28-áig kell benyújtani;

 • szociális és egyéb ellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a folyósító szerv igazolását.
   

A fenti két esetben a családi pótlék iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot is.

Mikor jár emelt összegű családi pótlék?

 • egyedül nevelő szülőnek

 • kis súllyal született baba után (1500 gramm alatti súllyal született gyermekekre vonatkozik 3 éves korukig, akkor is, ha egészségesek)

 • bizonyos betegségekben, vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek után (Az emelt összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos igazolása szükséges, amelyet két példányban állítanak ki. Az igazoláshoz a „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről"elnevezésű nyomtatvány szükséges. A magasabb ellátásra jogosító betegségekről az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet intézkedik.
   

Naprakész információk, és tájékoztatás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Családtámogatásokról szóló oldalán találhatóak.)

Gyermekgondozási támogatás

 

 • gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-ig gyermekgondozási segély)

 • gyermeknevelési támogatás

Igényelhető az alábbi nyomtatvány kitöltésével:

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermeknevel%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s/nyomtatv%C3%A1nyok.html

Ki kaphat gyermekgondozási támogatást?

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a kiskorú szülő, ha a gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban valamint a gyám - kivéve a gyermekvédelmi gyám és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő - a saját háztartásában nevelt

 • a gyermek 3. életévének betöltéséig.

 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. (Abban az esetben, ha a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a jogosult köteles benyújtani az igényelbíráló szervhez a tankötelezettség kezdetéről szóló döntést.)

 • a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig.

Összege:

Az ellátás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2017-ben 28.500,- forint) töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Ikrek esetén:

Az ellátás havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

 

Hány gyermek után folyósítható a gyermekgondozást segítő ellátás?

Legfeljebb két gyermek után lehet ellátást folyósítani.

Egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermekként kell figyelembe venni, ezért így a később született testvér után is megállapítható a gyermekgondozási segély.

Két ellátást csak abban az esetben lehet folyósítani, ha  

 

 • a család GYES-re jogosító életkorú gyermekének (három év alatti vagy ikergyermekek vagy tartósan beteg gyermek) 2014. január 1-jét követően születik testvére, vagy

 • mind a két gyermek 2014. január 1-jét követően született.
   

Meddig jár az ellátás a tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermek után?

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg az ellátást.

Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek az ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával a járási hivatalnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

 

A szülőn kívül ki kaphatja?

A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa részére, ha

 • a gyermek az első életévét betöltötte,

 • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,

 • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével, és

 • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha

 • ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és

 • a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Érinti-e a nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságát, ha a szülő a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz igénybe?

Nem, a nagyszülő ellátásra ez esetben is jogosult.

Jogosult-e a nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra, ha az édesanya napi 8 órában folytat kereső tevékenységet?

A nagyszülő abban az esetben is jogosult az ellátásra, ha a szülő napi 8 órában folytat kereső tevékenységet.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető:

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly/nyomtatv%C3%A1nyok/72-igazol%C3%A1s-tart%C3%B3san-beteg,-s%C3%BAlyosan-fogyat%C3%A9kos-gyermekr%C3%B5l.html

 

A rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy jogosult a gyermekgondozást segítő ellátásra?

Igen a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személyek is kérhetik az ellátás megállapítását.

Van-e lehetőség a gyermekgondozást segítő ellátás méltányossági alapon történő engedélyezésére?

Igen, a kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot

 • megállapíthat a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak;

 • megállapíthat, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.
   

Milyen igazolást kell csatolni a méltányossági kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az igényben megjelölt októl függően:

 • a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról;

 • a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető;

Hol kell benyújtani a méltányossági kérelmet?

A kérelmet formanyomtatványon az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei kormányhivatal járási hivatalához kell benyújtani.

Munkavégzés

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat, azt követően azonban időbeli korlátozás nélkül dolgozhat.

 

Anyasági támogatás

A jogosultság feltétele

Az a nő, aki várandósága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt. Az anyasági támogatás az anyát akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

Az anyán kívül ki jogosult még anyasági támogatásra?

 • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,

 • a gyám, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Összege:

2017-ben az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával (64.125,- Ft), ikergyermekek esetén 300 százalékával (85.550,- Ft).

Meddig lehet az anyasági támogatást kérelmezni?

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Hol kell kérelmezni az anyasági támogatást?

A lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal „Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen

Letölthető, vagy elektronikusan kitölthető az alábbi linkről

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/anyas%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1s/nyomtatv%C3%A1nyok.html

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/44/K%C3%A9relem%20anyas%C3%A1gi%20t%C3%A1m.%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf

Szükséges igazolások:

A kérelemhez csatolni kell

 • a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő - a terhes kiskönyv szerint - a szükséges alkalommal (normál esetben négyszer) részt vett a várandósgondozáson

 • az igénylő személyi igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája

 • az igénylő TAJ-kártyája

 • az igénylő adókártyája

 • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata

 • ha meghatalmazottal intéztetjük: két tanúval aláíratott meghatalmazás

 

Melyek a biztosítási jogviszonyban (pl. munkaviszonyban) álló szülőt megillető főbb ellátások, kedvezmények?

 

 • táppénz

 • gyermekápolási táppénz

 • csecsemőgondozási díj

 • gyermekgondozási díj

 • gyermek után járó szabadság és pótszabadság

 • az apát megillető munkaidő kedvezmény

 

Melyek a gyermek neveléséhez kapcsolódó egyéb ellátások?

 • családi kedvezmény

 • családi járulék kedvezmény

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

 • gyermektartásdíj megelőlegezése

 • étkezési térítési díjkedvezmény (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan)

 • ingyenes tankönyvellátás (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan)

Gyermekápolási táppénz

A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás.

Ki jogosult gyermekápolási táppénzre?

A biztosított (pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett) szülő, 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekének ápolása miatti keresőképtelensége esetén jár gyermekápolási táppénz.

Méltányosság

A 12-18 év közötti gyermek esetében, csak méltányosságból állapítható meg a gyermekápolási táppénz.

Jogosultság

A gyermekápolási táppénzre jogosultság feltételei megegyeznek a táppénz általános jogosultsági feltételeivel, vagyis, a gyermekápolási táppénzre ugyanazok a biztosított szülők jogosultak, akik saját keresőképtelenségük esetén táppénzben részesülhetnek.

Ahhoz, hogy a szülő beteg gyermeke után gyermekápolási táppénzben részesüljön, a gyermek ápolása miatti keresőképtelenségről szóló igazoláson fel kell tüntetni a szülő és a gyermek TAJ számát, nevét, születési idejét és anyja nevét, valamint keresőképtelenség kódjaként az „5” kódot. Erről a gyermek háziorvosa gondoskodik.

Forrás, további részletek, letölthető nyomtatványok:

 

http://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermek%C3%A1pol%C3%A1si-t%C3%A1pp%C3%A9nz.html

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Összege:

A csecsemőgondozási díj a napi jövedelem 70 %-a. A csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.

Forrás, további részletek, letölthető nyomtatványok:

http://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html

Gyermekgondozási díj (GYED)

A gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételei:

 • biztosítási jogviszony

 • hallgatói jogviszony (diplomás gyed)
   

Időtartama:

 • alapesetben a gyermek 2 éves koráig

 • ikrek esetén 3 éves korig

 • diplomás GYED a gyermek 1 éves koráig
   

A gyed összege:

A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2017. évben 127.500,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet. Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2017. évi felső határa havi bruttó 178.500,- Ft.

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2017. évben: 127.500,-Ft) 70 %-a,

 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2017-ben: 161.000,-Ft) 70 %-a.
   

Forrás, további részletek, letölthető nyomtatványok:

http://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html

 

A gyermekek után járó pótszabadság

A 16 évesnél fiatalabb gyermek után pótszabadság jár, amelynek mértéke:

 • egy gyermek után        2 munkanap

 • két gyermek után        4 munkanap

 • kettőnél több gyermek után    7 munkanap
   

A pótszabadság fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nő. Fogyatékosnak az a gyermek minősül, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.

Külön élő szülők esetén a pótszabadság azt a szülőt illeti meg, aki saját háztartásában neveli a gyermeket.

Az apát megillető munkaidő kedvezmény:

Az apának a gyermeke születése esetén pótszabadság jár, melynek mértéke egy gyermek születése esetén 5 munkanap, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap. A pótszabadságot legkésőbb a születést követő második hónap végéig, az apa kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A pótszabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

Kismamabérlet

A budapesti lakcímmel rendelkező CSED, GYED, GYES, GYET ellátásban részesülő édesanyák jogosultak az igénybevételre. Részletek: http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/kedvezmenyek/ helyi kedvezmények menüpont

Babakötvény

A 2005. december 31. napját követően született – magyar állampolgárságú és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező – gyermek javára, születésének évében a Magyar Állam az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást (első utalási összeg) biztosít. Az első utalási összeg jelenleg 42.500 forint.

További részletek, és információk:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi-tamogatas

Magyar Államkincstár

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Tel.: (budapesti lakosok számára) 06-1/452-29-10

06-30/344-0045, 06-70/460-9005 és a 06-20/881-9535